Jednorázové akce a příměstské tábory, pořádané v průběhu  školního roku 2023/24


číslo účtu pro zasíláni plateb: 59477401/5500

Jako variabilní symbol uvádějte variabilní symbol uvedený v přihlášce pro konkrétní akci, do poznámky pro příjemce pište jméno přihlášeného dítěte.  Při přihlašování sourozenců zasílejte platbu za každé dítě zvlášť.

1. SMLOUVA

Vzájemný smluvní vztah mezi organizátorem akce smart area s.r.o, IČ 05947740 (dále jen Organizátor) a objednatelem se řídi ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito "Všeobecnými podmínkami", které jsou závazné pro obě strany. Organizátor zprostředkuje služby v rozsahu a za podmínek dle stanoveného programu organizované akce. Objednatel se zavazuje objednané služby řádně a včas uhradit.

2. PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlašování na akci je možné provádět online přes formulář na webu www.anglictina-slany.cz

Smluvní vztah vzniká vyplněním ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY současně se ZAPLACENÍM ZÁLOHY  ve výši 500,- Kč za osobu u akcí typu příměstských táborů a akcí jednodenních nebo zálohy ve výši 1000,- Kč za každé přihlášené dítě u ostatních akcí v délce trvání 2 a více dní. Zálohu je třeba odeslat na účet Organizátora do 7 dní od odeslání závazné přihlášky.

Podáváte-li přihlášku ve lhůtě kratší než 30 kalendářních dní před začátkem akce včetně, pak se na účet Oragnizátora zasílá místo zálohy platba v plné výši ceny akce.

Pokud je akce již obsazena, bude klientovi nabídnuto místo náhradníka nebo vrácena záloha v plné výši, způsobem dle vzájemné dohody.

Místo na akci je možné si po dobu 2 dnů nezávazně rezervovat telefonicky nebo písemně.

Neúplně vyplněné přihlášky nebudou přijaty.

3. CENA AKCE A PLACENÍ

Cena akce je cenou sjednanou vzájemnou dohodou mezi Organizátorem a objednatelem. Cena za každou akci pořádanou smart area s.r.o je uvedena v propozicích ke konkrétní akci na webu www.anglictina-slany.cz

Společně se závaznou přihláškou se platí ZÁLOHA , jejíž výše je uvedena v odstavci 2. těchto všeobecných podmínek. Záloha je splatná nejpozději do 7 dní od podání přihlášky.

Zbývající část ceny - doplatek  je nutné uhradit tak, aby byl na účet organizátora připsán nejpozději do 30 dní před zahájením akce.  Úhradu za akci je možno platit na účet výše uvedený , nebo osobně v Mortimer English Clubu Slaný, Wilsonova 577 - to však pouze po předchozí telefonické dohodě.

Jako variabilní symbol uvádějte variabilní symbol uvedený v přihlášce pro konkrétní akci, do poznámky pro příjemce pište jméno přihlášeného dítěte. Při přihlašování sourozenců zasílejte platbu za každé dítě zvlášť.

Číslo účtu pro zasílání plateb je 59477401/5500

4. STORNO POPLATKY

Kdykoli před začátkem akce má objednatel právo zrušit svoji účast, a to výhradně písemnou formou. V takovém případě Organizátor uplatňuje stornopoplatky, které jsou vyčísleny procentem z celkové ceny akce v závislosti na počtu dní zbývajících do zahájení akce.

Při zrušení účasti do 90dní (včetně) před začátkem akce včetně, budou objednateli vráceny zaplacené poplatky snížené o jednorázový manipulační poplatek ve výši 200,- Kč (není-li v přihlášce na konkrétní akci uvedeno jinak)
Při zrušení účasti později než 90 dní před začátkem akce, budou účtovány storno poplatky následovně:

  • -30 % z celkové konečné ceny při odhlášeni v rozmezí 89 - 30 dní před začátkem akce/tábora,
  • -50 % z celkové konečné ceny při odhlášení v rozmezí 29 -15 dnů včetně před začátkem akce/tábora,
  • -80 % z celkové konečné ceny při odhlášení v rozmezí 14 - 7 dnů včetně před začátkem akce/tábora,
  • -100 % z celkové konečné ceny při odhlášení v době kratší než 7 dní před začátkem akce/tábora.

Za zrušení účasti se 100% stornopoplatkem se považuje i nedostavení se na akci, či vyloučení z akce z důvodu jejího vážného narušení nevhodným chováním.

Rozhodující pro účtování stornovacího poplatku je den doručení písemné informace o zrušení účasti na mailovou nebo korespondenční adresu Organizátora. Stornovací poplatek se neplatí v případě, že objednatel vyšle na akci náhradníka, který souhlasí se smluvními a storno podmínkami akce.

Doporučujeme, aby si účastníci akcí pro případ zrušení účasti z důvodu nemoci sami sjednali pojištění storna u některé z komerčních pojišťoven (Kooperative, Allianz, Evropská cestovní a další).

Storno se řídí podmínkami dané pojišťovny, obvykle činí 80 - 100 % z ceny zájezdu při dodržení pojistných podmínek. Cena za připojištení storna vychází v závislosti na zvolené pojišťovně na cca 100 - 200 Kč za dítě.

Pokud účastník akce svévolně opustí akci z jiných důvodů než zdravotních, nemá nárok na vrácení nespotřebovaných nákladů a výdajů. Nezletilé dítě do 18 let je oprávněno opustit  akci před jeho ukončením pouze v doprovodu svých zákonných zástupců, nebo jimi pověřených osob (zde je nutný písemný souhlas zákonných zástupců).

Při vyloučení účastníka z akce z důvodu zvlášť nevhodného chování apod. se nevracejí žádné peníze. V takovém případě jsou zákonní zástupci povinni si dítě neprodleně vyzvednout na vlastní náklady.

5. ZRUŠENÍ AKCE

Organizátor má právo na zrušení akce při nedostatečném počtu účastníků nebo z jiných objektivních příčin. V takovém případě budou všechny přijaté zálohy a platby za akci vráceny v plné výši, nejpozději do 14 dní od oznámení o zrušení akce.

7. ZODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY TÁBORA

Na akcích pořádaných smart area s.r.o přebírají odpovědnost za bezpečnost dětí lektoři spolu s ostatními vedoucími. Smart area s.r.o neručí za majetek klientů v případě poškození, ztráty či krádeže. Zde důrazně doporučujeme rodičům, aby dětem na akce nedávali cenné věci - jako například tablety a jinou elektroniku, šperky, mobilní telefony ani vetší finanční hotovost, za případnou ztrátu cenností tedy nepřebíráme odpovědnost


8. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ smart area s.r.o si vyhrazuje právo na změnu personálního zajištění akce. Stejně tak si Organizátor vyhrazuje právo na změnu programu akce, v případě nenadálých okolností, které Organizátor nezavinil a nemohl je nijak ovlivnit (zásah vyšší moci).


10. POJIŠTĚNÍ, ÚRAZY, ŠKODY NA MAJETKU

Všechny aktivity smart area s.r.o máme pojištěny povinným zákonným pojištěním odpovědnosti naší činnosti, účastníky však nepojišťujeme proti úrazu ani nepojišťujeme odpovědnost účastníků za způsobené škody. Zákonným zástupcům doporučujeme si tato pojištění sjednat individuálně (nabízí většina komerčních pojišťoven). Zákonní zástupci berou na vědomí, že pokud jejich dítě poničí vybavení pobytového zařízení či způsobí majetkovou újmu organizátorům, provozovatelům spolupracujících zařízení nebo ostatním účastníkům akce, bude po nich vymáhána finanční náhrada za tuto újmu. 

Zákonní zástupci se zavazují tuto finanční újmu neprodleně organizátorovi nebo jiné poškozené osobě uhradit.

11. REKLAMACE Jestliže klient zjistí, že služba poskytovaná Organizátorem neodpovídá službě nabízené v okamžiku přihlášení na akci, může uplatnit své právo na reklamaci. Klient je povinen uplatnit reklamaci písemně a bez zbytečného odkladu. Jeho právo na uplatnění reklamace zanikne, nebylo-li uplatněno do 30 dnů od ukončení akce. Jestliže není možné vyřídit reklamaci ihned, sepíše odpovědný pracovník Organizátora záznam, obsahující: osobní data klienta, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení. Zástupce Organizátora je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nebo ode dne ukončení akce. 

 12. SOUHLAS RODIČŮ/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

a) Vyplněním závazné přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zpracováním fotografické dokumentace svého dítěte k propagačním účelům smart area s.r.o.

b) Dále souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků, v případě ošetření dítěte u lékaře nebo v nemocnici. 

 c) Zavazuji se k odvozu dítěte z akce, pokud mé dítě bude opakovaně porušovat  řád, nebo ničit zařízení a vybavení Organizátora nebo spoluorganizátorů či ostatních účastníků akce.