Všeobecné obchodní podmínky, platba kurzovného a omlouvání absencí

platné pro skupinové kurzy ve školním roce 2023/24

neplatí pro Minischool, individuální výuku a jednorázové akce


§ 1 Všeobecné informace ke kurzům

Poskytovatel služeb: smart area s.r.o, IČ 05945570, nebo poskytovatelem pověřená způsobilá fyzická nebo právnická osoba.

Výuka ve skupinových jazykových kurzech probíhá 1x týdně, v délce 45-60 minut dle zvoleného kurzu. Výuka probíhá ve skupinách od 3 do 8 studentů.

Výuka neprobíhá během školních prázdnin vyhlášených MŠMT, či o státních svátcích v ČR.

V případě nemoci lektora nebo pro jeho nepřítomnost, je výuka poskytovatelem nahrazena, nebo je do lekce poslán jiný kvalifikovaný lektor.

Pokud počet studentů ve skupině dlouhodobě klesne pod 3, má poskytovatel právo skupinu uzavřít a výuku předčasně ukončit. V tomto případě bude studentům vrácena poměrná část za nevyužité kurzovné.

Pokud bude student soustavně narušovat výuku ve skupině, má poskytovatel právo předčasně ukončit tuto smlouvu a výuku studenta bez předchozího upozornění.

Poskytovatel upozorňuje objednatele na to, že pravidelné poslouchání CD u programů English for Mnis a English for Children 1+2 je považováno za nedílnou součást produktu a úspěchu v učení.

Poskytovatel garantuje minimálně 36 výukových lekcí nebo výuku po dobu 10 měsíců během školního roku, pokud nedojde k předčasnému ukončení smlouvy v souladu se smluvními podmínkami.

Výuka probíhá podle aktuálního rozvrhu po dobu školního roku, tj. po dobu 10 měsíců od září do června následujícího roku.

V případě nepřítomnosti na lekci a včasné omluvy studenta poskytovatel nabízí až čtyři náhradní hodiny v průběhu jednoho školního roku po dobu trvání této smlouvy.

Včasnou omluvou se rozumí informování výukového centra nejpozději do 17. hodin v den, který předchází dni výuky. Na pozdější omluvy nebude brán zřetel. Omluva musí být učiněna písemně nebo telefonicky na kontakty uvedené na koci těchto VOP.

Náhradní hodiny budou nabídnuty v nejbližším možném termínu, ve skupině podobné úrovně, dle rozvrhu a možností výukového centra, nebo je též možná přítomnost na lekci on-line. Přítomnost na lekci on-line je potřeba domluvit nejpozději 1 den před plánovanou lekcí.

Pokud student domluvenou náhradní hodinu nevyužije, náhradní hodina propadá bez možnosti další náhrady. Upozorňujeme, že náhradní lekce jsou poskytovány z dobré vůle poskytovatele a není možné je nárokovat. Taktéž upozorňujeme, že při pozdě omluvené nebo neomluvené absenci se náhradní hodina neposkytuje.

V případě uzavření výukového centra z důvodu zásahu vyšší moci se výuka do 1 týdne od uzavření centra přesune do on-line režimu. Tato forma výuky je považována za plnohodnotnou náhradu prezenčních kurzů. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora v průběhu školního roku.

§ 2 Poplatky/ kurzovné

Kurzovné na dobu trvání výuky v jednom pololetí školního roku je uvedeno v ceníku zde: CENÍK 2023/24.

Roční kurzovné je splatné ve 2 dvou pololetních splátkách, pakliže není kurzovné uhrazeno najednou. Sourozencům je poskytována sleva ve výši 10% z ceny kurzovného na 2. a dalšího přihlášeného sourozence. 1. Dítě platí plné kurzovné, 2. a další sourozenec pak snížené pololetní nebo roční kurzovné. Sourozenecká sleva je poskytována při platbě za celé poletí nebo celý školní rok, není poskytována pro měsíční platby kurzovného. K ceně školného je nutné připočítat částku 600 - 1600 Kč za výukové sety (cena je dle zvoleného kurzu), které budou ve výuce používány. Výukové sety se platí obvykle v hotovosti , jakmile budete poskytovatelem vyzváni.

§ 3 Úhrada kurzovného

Kurzovné za výuku je možné hradit buď najednou za celý školní rok, nejpozději do 30.9. daného roku, nebo rozdělené do 2 splátek na každé pololetí školního roku. Kurzovné na první pololetí školního roku je splatné do 30.9. daného školního roku a kurzovné na druhé pololetí je splatné do 10.2. daného školního roku. V případě, že student do kurzu nastoupí v průběhu školního roku, bude za aktuální pololetí školního roku vypočítáno kurzovné poměrnou částkou. V tomto případě je kurzovné splatné do 7 dní od odeslání závazné přihlášky.

Variabilní symboly pro platby obdržíte po závazném přihlášení studenta do kurzu na e-mail uvedený v přihlášce.

V případě prodlení s platbou školného má poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové výše školného uvedené v § 2 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Zaplacené školné se nevrací. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel má nárok na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky v paušální výši 150,- Kč za každou jím zaslanou upomínku k úhradě. V případě prodlení s jakoukoli úhradou dle této smlouvy bude platba objednatele započtena postupně na smluvní pokutu, náklady spojené s uplatněním pohledávky, úrok z prodlení a jistinu.

Poplatky lze hradit buď bankovním převodem, nebo - ve výjimečných případech a pouze po předchozí dohodě - také v hotovosti v provozovně poskytovatele.

Číslo účtu pro zasílání plateb: 59477401/5500, do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno studenta a variabilní symbol, který vám bude přidělen po přihlášení do kurzu.

§ 4 Doba trvání kontraktu a právo odstoupení od smlouvy

Kontrakt je uzavírán na dobu neurčitou, minimální doba trvání kontraktu je 1 pololetí školního roku, nebo 5 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v případě, že žák do výuky nastoupil v průběhu školního roku. Doba trvání kontraktu se automaticky prodlužuje o další pololetí školního roku, pokud tato smlouva nebude řádně včas ukončena. Ukončení smlouvy musí být provedeno písemně, vždy nejméně 1 měsíc před začátkem nového pololetí školního roku. Písemnou výpověď je možné zaslat e-mailem na slany@mortimer-anglictina.cz, nebo doručit do provozovny poskytovatele na adresu Wilsonova 577, Slaný.

Pololetím školního roku pro účely této smlouvy se rozumí období od 1.9. do 31.1. následujícího kalendářního roku a období od 1.2. do 30.6. daného kalendářního roku)

Smluvní strany však berou na vědomí, že výuka probíhá pouze po 10 měsíců a končí nejpozději 30.6. daného roku.

Pokud se objednatel rozhodne výuku ukončit předčasně, musí ukončení být oznámeno písemně nejméně 30 dní přede dnem uplynutím pololetní lhůty trvání smlouvy (a to i v případě prodloužení smlouvy o další pololetí školního roku) a v tomto případě zavazuje se doplatit školné ve výši 1000,- Kč za každý i započatý měsíc výuky, a to i když žák výuku již fyzicky nenavštěvoval. První možnost ukončení smlouvy ze strany objednatele je po 5 po sobě jdoucích měsících docházky do kurzu.

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo okamžitě ukončit smluvní vztah s objednatelem, pokud školné nebude zaplaceno řádně a včas v souladu s touto smlouvou. Toto rozhodnutí musí poskytovatel objednateli oznámit písemně, případně na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví. Poskytovatel má i nadále právo na plné školné pro dobu trvání smlouvy. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah s objednatelem, pokud žák opakovaně či systematicky ruší ostatní při výuce, ničí zařízení výukového centra či jiným závažným způsobem narušuje chod výukového centra či výuku v něm. V tomto případě bude objednatel, případně rodič kontaktován lektorem a bude dána možnost nápravy situace.

§ 5 Doprovod dětí do výukového centra

Rodiče/oprávněná osoba vždy předávají dítě lektorovi centra a ihned po ukončení výukové lekce si dítě opět převezmou. Lektoři ani ostatní spolupracovníci poskytovatele v žádném případě neodpovídají za děti, jejich chování a aktivity v době mimo plánovanou výuku. Toto se vztahuje i na pobyt dětí ve výukovém centru před začátkem nebo po skončení lekce. Zákonní zástupci berou na vědomí, že pobyt dětí ve výukovém centru mimo dobu vyhrazenou pro lekci probíhá bez dozoru nebo dohledu.

§ 6 Úprava cen kurzovného

Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat ceny kurzovného. Poskytovatel obvykle upravuje ceny v souvislosti s aktuálním vývojem inflace k začátku školního roku, tj. k 1.9.

Poskytovatel se zavazuje neupravovat ceny v průběhu školního roku, ale vždy pouze k 1.9.

Poskytovatel musí objednatele informovat o změně kurzovného alespoň 2 týdny před plánovanými úpravami školného, formou aktualizace ceníku na stránkách www.anglictina-slany.cz.

Objednatel má v takovém případě právo odmítnout takové úpravy kurzovného a smluvní vztah neobnovit.

§ 7 Ochrana osobních údajů

Tyto údaje sdělené v souvislosti s touto smlouvou budou uchovány u vedení poskytovatele. Poskytnuté údaje budou použity výhradně pro smluvní účely. Poskytovatel nepředává osobní údaje třetí straně, a jako s takovými s nimi zachází jako s důvěrnými. Vyplněním přihlášky do kurzu je dán souhlas se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním fotografií na webových stránkách a sociální sítích společnosti Poskytovatele a v rámci systému Mortimer English Club.

§ 8 Doplňky a dodatky

Přihlášením do kurzu a zaplacením kurzovného objednatel prohlašuje, že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami, platnými pro školní rok 2023/24 a projevuje svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, platnými od 1.8.2023


Kontakty pro omluvu v případě nepřítomnosti na hodině:

Tel. 604 26 00 82 – Petra Keřková

604 610 627 – Lenka Krpatová

e-mail pro omluvy nepřítomnosti : info@anglictina-slany.cz

Možné je též omluvení absence přímo u lektora, pokud s tímto způsobem omlouvání nepřítomnosti lektor souhlasí.

Včasnou omluvou se rozumí informování o nepřítomnosti na výuce nejpozději do 17.00 hodin v den, který předchází dni výuky. Při neomluvené nebo pozdě omluvené absenci není možné čerpat náhradní lekce.